Select Page

Author: Ffion

Vote for Wales’ Wellbeing!

 

This is an exciting opportunities for councils to look afresh at what they do, and consider how they and partners can improve their area for our social, economic, cultural and environmental well-being, and help shape a sustainable future.

At Friends of the Earth we want to see a healthy environment that provides a flourishing life for current and future generations.

 

So if you find yourself going to a hustings, organising your own meeting, or simply if a candidate knocks on your door, make sure to ask them these top questions we’ve created based on what we’d like to see for the future wellbeing of Wales. 

 

 1. Will you commit to becoming a fossil free council by 2025?

 

 1. Do you support divesting Local Authority pension funds from fossil fuel companies?

 

 1. Would you agree to introduce carbon assessments of local authority budgets and major projects, and introduce a 5 year carbon budget?

 

 1. Are you prepared to utilise funding schemes and borrowing powers to develop a programme to make cold homes energy efficient?

 

 1. Will you support and implement an ambitious programme of solar panels or other suitable renewable energy systems on all suitable schools and public buildings?

 

 1. Can you commit to phasing out non-recyclable plastics and promoting reusable alternatives within public buildings and events?

 

 1. Would you be prepared to work with local take away outlets to ban polystyrene and other non recyclable food containers?

 

 1. Will you support a requirement for electric car charging points to be available at all suitable public buildings and car parks, and as part of new major developments and redevelopments?

 

 1. Will you work towards becoming a Bee Friendly Council under the new Welsh Government Bee Friendly scheme?

 

 1. Do you agree that the monitoring of air quality should increase, particularly around schools and residential areas, and that where necessary clean air zones to improve pollution hotspots should be set up?

 

And don’t forget to vote on May the 4th (we didn’t go Star Wars mad for no reason!) 

 

You can download these questions here, so you’ll always have them handy.

FileFOE Cymru Questions for Candidates 2017.docxFileFoECymru Local Election briefing.docx

Read More

Caru Gwenyn!

 

 

Felly beth wnawn ni? Caru Gwenyn!

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi ymuno â Llywodraeth Cymru i lansio’r fenter gyntaf o’i bath yn y byd i amddiffyn gwenyn a phryfed peillio eraill.

Mae Caru Gwenyn, neu Bee Friendly yn Saesneg, yn gynllun achredu newydd ar gyfer Cymru gyfan a gall cymunedau, ysgolion, prifysgolion, busnesau ac addoldai ennill statws “Caru Gwenyn”.

Bydd grwpiau sy’n cymryd rhan yn cwblhau tasgau o dan benawdau cynefin, porthi, plaladdwyr a chynnwys y gymuned a’r gobaith yw y bydd y cynllun yn ysgogi llawer mwy o weithredu ac o ddiddordeb mewn pryfed peillio ac yn help i sicrhau dyfodol i’n Gwenyn!

Menter newydd yw hon gan y Tasglu Pryfed Peillio a sefydlwyd yn sgil llwyddiant lansiad Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Pryfed Peillio <http://www.biodiversitywales.org.uk/Cynllun-Gweithredu-Cymru-ar-gyfer-Pr….

O fewn y cynllun, ceir rhwydwaith o “Hyrwyddwyr Caru Gwenyn” rhanbarthol i helpu grwpiau sy’n cymryd rhan i gynllunio eu prosiectau ac yn y dyfodol, bydd gwobrau efydd, arian ac aur yn cael eu cyflwyno i gadw Cymru’n ddiwyd fel y gwenyn.

Y nod yw sicrhau mai Cymru yw’r wlad Caru Pryfed Peillio gyntaf yn y byd! 

Felly gweithiwch dros y gwenyn! Ac i helpu’n pryfed peillio: arwyddwch ein deiseb!

Chwiliwch am ragor o ffeithiau ac adnoddau am ein gwenyn anhygoel.

Read More

Bee Friendly in Wales

 
 
So, what do we do? Bee Friendly!
 
Friends of the Earth Cymru has joined with the Welsh Government to launch a world first initiative to protect bees and other pollinators in Wales.
Bee Friendly, or Caru Gwenyn in…

Read More

Ffracio

Mae ffracio yn wael i gymunedau lleol a’r amgylchedd.

1. Mae nwy siâl yn wael iawn i’n hinsawdd. Bydd ffracio yn creu mwy o nwyon sy’n newid yr hinsawdd – ac nid yw’n cydymffurfio â’n targedau newid yn yr hinsawdd.

2. Bydd nwy siâl yn ein cadw ni’n gaeth i danwydd ffosil, ac yn tynnu ein sylw oddi ar yr atebion gwirioneddol ar gyfer y dyfodol – effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy.

3. Ni fydd eich biliau ynni’n gostwng – mae Llywodraeth y DU a chwmnïau ffracio wedi cydnabod na fydd biliau ynni cartrefi’n gostwng o ganlyniad i ffracio.

4. Mae ffigurau swyddi’n cael eu chwyddo. Gan ddefnyddio adroddiadau’r llywodraeth, rydym yn amcangyfrif, ar y mwyaf, y bydd y diwydiant yn cyflogi oddeutu 240 o bobl o Gymru yn unig.  A bydd y rhain yn swyddi cyflog isel yn bennaf a fydd yn para ychydig flynyddoedd yn unig. Bydd canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn denu llawer mwy o swyddi i Gymru.

5. Mae risgiau ansicr ac annerbyniol i’r amgylchedd lleol, gan gynnwys llygredd dŵr, llygredd aer a llawer o symudiadau lorïau.

6. Mae’n amhoblogaidd iawn. Mae moratoria lleol ar ffracio eisoes ar waith mewn 6 awdurdod yng Nghymru. A yw eich awdurdod chi yn un ohonynt? 

 

Ymunwch â ni!

Ymunwch â ni a gyda’n gilydd gallwn atal ffracio yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad ydynt am gael ffracio yng Nghymru. Nawr, hoffem i bob awdurdod lleol ddatgan eu bod nhw’n rhydd rhag ffracio hefyd.

 

 

Rhestr o’r holl ddeisebau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru:

Powys
https://www.change.org/p/leader-of-powys-county-council-barry-thomas-ple…

Blaenau Gwent
https://www.change.org/p/councillor-hedley-mccarthy-leader-of-blaenau-gw…

Conwy
https://www.change.org/p/dilwyn-roberts-leader-conwy-county-borough-coun…

Caerdydd
https://www.change.org/p/councillor-phil-bale-please-declare-cardiff-as-…

Sir Benfro
https://www.change.org/p/councillor-james-adams-please-declare-pembrokes…

Merthyr Tydfil
https://www.change.org/p/councillor-brendan-toomey-please-declare-merthy…

Sir Caerfyrddin
https://www.change.org/p/councillor-emlyn-dole-please-declare-carmarthen…

Caerffili 
https://www.change.org/p/councillor-keith-reynolds-leader-of-caerphilly-…

 

Diweddariadau 

Trefynwy – moratoriwm datganwyd!

Abertawe – moratoriwm datganwyd!

Aberteifi – moratoriwm datganwyd!

 

Torfaen – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor

Pen Y Bont ar Ogwr – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor

Rhondda Cynon Taf – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor

Casnewydd – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor 

Read More

Diogelu Cynlluniau Pensiwn Cymru

Image CC Cliff Hellis

Pam dadfuddsoddiad?

Tanwydd ffosil – glo, olew a nwy – yw prif ysgogwyr newid yn yr hinsawdd. Os ydym ni eisiau hinsawdd iach, ddiogel, mae angen i ni adael unrhyw danwydd ffosil sy’n weddill yn y tir. Mae cwmnïau tanwydd ffosil anatebol, fel BP, Shell a BHP Billiton, yn gwneud y gwrthwyneb. Mae cloddio ac archwilio yn datgloi mwy o garbon o’r ddaear, ac felly’n hybu newid yn yr hinsawdd wrth lygru amgylcheddau ac ecosystemau sensitif hefyd, a dinistrio bywoliaeth pobl leol ledled y byd. Hefyd, wrth i economïau symud at ffynonellau ynni cynaliadwy, bydd gwerth buddsoddiadau mewn tynnu ac ymelwa ar danwydd ffosil yn lleihau. Byddai’n gall dadfuddsoddi nawr, cyn i’r galw am danwydd ffosil ostwng. 

 

Beth mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ei wneud?

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn rhan o fudiad Fossil Free UK ac, yng Nghymru, rydym yn galw ar awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus i symud eu buddsoddiadau a’u daliadau pensiwn allan o ynni budr, fel rhan o ymgyrch byd-eang i ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil. 

 

Yng Nghymru, mae ymchwil yn awgrymu bod awdurdodau lleol yn unig wedi buddsoddi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gwerth £750 miliwn mewn tanwydd ffosil.

Mae llawer o leoedd ledled y byd yn arwain y ffordd ac, yn fyd-eang, amcangyfrifir bod cyfanswm gwerth oddeutu $2.6 triliwn wedi symud i ffwrdd o danwydd ffosil.

Mae grwpiau lleol Cyfeillion y Ddaear ac eraill yn galw ar fuddsoddiad cyfrifol a dadfuddsoddiad mewn tanwydd ffosil.

Mae ein gwaith ar ddadfuddsoddiad yn rhan o waith ehangach i sicrhau bod Cymru yn rhydd rhag tanwydd ffosil. Mae’n bryd tynnu pensiynau ac arian cyhoeddus Cymru allan o danwydd ffosil! 

 

 

Beth allwn ni ei wneud?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar ddadfuddsoddiad yng Nghymru, cysylltwch â Bleddyn Lake ar bleddyn.lake@foe.co.uk. Gall Bleddyn eich rhoi chi mewn cysylltiad â’ch grŵp Cyfeillion y Ddaear agosaf sy’n gweithio ar ddadfuddsoddiad neu eich helpu i ddechrau eich grŵp lleol eich hun ar y mater

– gallwch lofnodi deiseb yn gofyn i’ch awdurdod lleol ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil yma

– gallwch hefyd ysgrifennu at eich cynghorydd lleol i ofyn iddo/iddi gymryd camau i lanhau eu cynllun pensiwn llywodraeth leol. Cliciwch yma i gael ychydig o arweiniad.

 

 

 
 

Read More
 • 1
 • 2