Select Page

Month: August 2016

Mae Cymru eisiau ynni adnewyddadwy

WWF, un o sefydliadau amgylcheddol blaenllaw Cymru, cyhoeddwyd arolwg annibynnol yn dangos dwfn o gefnogaeth yng Nghymru ar gyfer ynni adnewyddadwy. Mewn datganiad i nodi’r 100 diwrnod cyntaf y Llywodraeth newydd Cymru, mae’r sefydliad wedi galw ar y Prif Weinidog i gynnal ffocws ar effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy. Dim ond 9% o ymatebwyr yn anghytuno â’r syniad y dylai Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn prosiectau sy’n lleihau allyriadau. ffigurau tebyg yn anghytuno gyda syniadau am fuddsoddi mwy mewn effeithlonrwydd ynni domestig, trydan adnewyddadwy a gwres adnewyddadwy. Rhan fwyaf o bobl (62%) yn credu y dylai diogelu’r amgylchedd fod wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru. Mae gan WWF Cymru hanes hir o gefnogi ynni adnewyddadwy yng Nghymru Yn ddiddorol, holwyd yr arolwg bobl ledled y DU ar yr hyn y maent yn ei feddwl am ffocws Llywodraeth Cymru ar ynni, yn hytrach na dim ond gofyn i bobl yng Nghymru. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn atal y rhan fwyaf (53%) yr ymatebwyr yn mynegi diddordeb mewn ymagwedd Llywodraeth Cymru i ynni adnewyddadwy. Wrth sôn am ganlyniadau’r arolwg, dywedodd David Clubb: “Mae’r arolwg hwn yn adeiladu ar ein arolygon annibynnol eu hunain sy’n parhau i ddangos y gefnogaeth gref ar gyfer ynni adnewyddadwy gan y mwyafrif helaeth o bobl Cymru. “Rydym yn croesawu’r gwaith gan WWF Cymru, a chadarnhau’r yr alwad am effeithlonrwydd ynni ac ynni...

Read More

Protecting an area of the Amazon the size of Wales!

Protecting an area of the Amazon the size of Wales! Cymraeg isod Unique Welsh charity Size of Wales today announced that it will help protect an area of rainforest the size of the nation in South America.   As well as taking on a new project in Peru, the charity will renew its support for a project in Guyana. The two projects cover over 2 million hectares of the Amazon basin – roughly the size of Wales. Together with projects across Africa, this puts the charity well on the way to its new ambition to help protect tropical forests...

Read More

Cyrraedd y rownd derfynol a gyhoeddwyd ar gyfer Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2016

Mae’r rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru eleni wedi cael eu cyhoeddi heddiw ac yn cynnwys gored yn union tu allan i Gaerdydd, fferm ym Mannau Brycheiniog, fferm solar yn Sir Gaerfyrddin a chynllun ynni cymunedol yn Nyffryn Ogwen. Bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, mae’r gwobrau gan RenewableUK Cymru a dathlu llwyddiant a chyflawniadau o’r diwydiant ynni gwyrdd yng Nghymru. Mae’r panel beirniadu yn cael ei gadeirio gan David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o noddwyr, Vattenfall, Ystâd y Goron, Invicta PA a Raymond Brown Renewables. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni amser cinio ddydd Gwener 4 Tachwedd Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd. Dywedodd David Clubb: “Unwaith eto mae’r safon y ceisiadau wedi bod yn uchel iawn, ac mae wedi bod yn swydd anodd dewis y rownd derfynol ac enillwyr. Eleni rydym wedi cyflwyno categori newydd o Brosiect Amaethyddol Ynni Adnewyddadwy Gorau ac roedd yn hynod ddiddorol gweld ehangder y prosiectau o’r fath a gynhelir ledled Cymru. “Mae’r gwobrau hyn bob amser yn gwneud i mi deimlo’n hynod falch o’r sector rwy’n gweithio mewn. Er gwaethaf wynebu heriau sylweddol, pob un yn y rownd derfynol wedi arddangos ymroddiad ac ymrwymiad cryf, sydd yn neges gadarnhaol dros ben ar gyfer yr economi werdd yng Nghymru.” Ynni Sir Gâr yn rownd derfynol y categori Ymgysylltu Cymunedol Yr enwau terfynol ar gyfer wyth o’r categorïau yn cael eu rhestru isod....

Read More

Finalists announced for Wales Green Energy Awards 2016

The finalists for this year’s Wales Green Energy Awards have been announced today and include a weir just outside Cardiff, a farm in the Brecon Beacons, a solar farm in Carmarthenshire and a community energy scheme in the Ogwen Valley. Now in their fourth year, the awards are organised by RenewableUK Cymru and celebrate the success and achievements of the green energy industry in Wales. The judging panel is chaired by David Clubb, Director of RenewableUK Cymru and includes representatives from sponsors, Vattenfall, The Crown Estate, Invicta PA and Raymond Brown Renewables. Winners will be announced in a lunchtime ceremony on Friday 4 November in St David’s Hotel, Cardiff. David Clubb said: “Once again the standard of entries has been very high and it’s been a hard job choosing finalists and winners. This year we have introduced a new category of Best Renewable Energy Agricultural Project and it was extremely interesting to see the breadth of such projects taking place throughout Wales. “These awards always make me feel immensely proud of the sector I work in. Despite facing significant challenges, all of the finalists have displayed strong dedication and commitment, which is an extremely positive message for the green economy in Wales.” The finalists for eight of the categories are listed below. The winner of the Political Award, which is sponsored by Invicta PA, will be announced in the...

Read More

Fountainhead – Nothing Can Stay

Posted by Francis on Aug 15, 2016 in CD Reviews | (Review by Stephen Nottingham) Describing themselves variously as a“renegade folk band from Wales” and a “south Wales roots band”, Fountainhead have dug deep for their new record ‘Nothing Can Stay’. Core members and songwriters Beth Dowsett (vocals) and Tom Stupple (guitars) have delivered a very strong set of compositions, beautifully executed with the help of fellow band members and other musicians. Metaphorically, a river runs through it; with the ephemerality of life captured in lyrics invoking flowing waters or a ship without anchor. Fluid steel-guitar and crystal-clear singing...

Read More