Select Page

Month: March 2016

Goats in Bee Bole

The new kid is now 19 days old and finding its feet; quick and agile on steep slopes, but not yet able to cross over fences. For the time being the kid and its mum are separate from the rest of the gang, unable to get over fences, although today there was a second female or aunt in attendance. This morning’s weather was foul, cold and wet. As I drove up the hill, the kid and its mum were on the drive in front of me, just above the lower hairpin. They stared at my car for a while,...

Read More

Top wine trends for 2016

With each New Year comes a tide of new trends, and the wine industry is no exception. From British bubbles to light reds and rosés, we take a look at the things you should expect to see out and about and on the shelves in 2016. Is the prosecco bubble bursting? Although 36 per cent of wine drinkers now also enjoy a glass of prosecco, compared to 29 per cent in 2013, experts believe the demand for the Italian favourite may decline in the coming months. Simon Field, a buyer for wine merchant Berry Bros & Rudd, predicts that...

Read More

Ffracio

Mae ffracio yn wael i gymunedau lleol a’r amgylchedd.

1. Mae nwy siâl yn wael iawn i’n hinsawdd. Bydd ffracio yn creu mwy o nwyon sy’n newid yr hinsawdd – ac nid yw’n cydymffurfio â’n targedau newid yn yr hinsawdd.

2. Bydd nwy siâl yn ein cadw ni’n gaeth i danwydd ffosil, ac yn tynnu ein sylw oddi ar yr atebion gwirioneddol ar gyfer y dyfodol – effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy.

3. Ni fydd eich biliau ynni’n gostwng – mae Llywodraeth y DU a chwmnïau ffracio wedi cydnabod na fydd biliau ynni cartrefi’n gostwng o ganlyniad i ffracio.

4. Mae ffigurau swyddi’n cael eu chwyddo. Gan ddefnyddio adroddiadau’r llywodraeth, rydym yn amcangyfrif, ar y mwyaf, y bydd y diwydiant yn cyflogi oddeutu 240 o bobl o Gymru yn unig.  A bydd y rhain yn swyddi cyflog isel yn bennaf a fydd yn para ychydig flynyddoedd yn unig. Bydd canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn denu llawer mwy o swyddi i Gymru.

5. Mae risgiau ansicr ac annerbyniol i’r amgylchedd lleol, gan gynnwys llygredd dŵr, llygredd aer a llawer o symudiadau lorïau.

6. Mae’n amhoblogaidd iawn. Mae moratoria lleol ar ffracio eisoes ar waith mewn 6 awdurdod yng Nghymru. A yw eich awdurdod chi yn un ohonynt? 

 

Ymunwch â ni!

Ymunwch â ni a gyda’n gilydd gallwn atal ffracio yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad ydynt am gael ffracio yng Nghymru. Nawr, hoffem i bob awdurdod lleol ddatgan eu bod nhw’n rhydd rhag ffracio hefyd.

 

 

Rhestr o’r holl ddeisebau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru:

Powys
https://www.change.org/p/leader-of-powys-county-council-barry-thomas-ple…

Blaenau Gwent
https://www.change.org/p/councillor-hedley-mccarthy-leader-of-blaenau-gw…

Conwy
https://www.change.org/p/dilwyn-roberts-leader-conwy-county-borough-coun…

Caerdydd
https://www.change.org/p/councillor-phil-bale-please-declare-cardiff-as-…

Sir Benfro
https://www.change.org/p/councillor-james-adams-please-declare-pembrokes…

Merthyr Tydfil
https://www.change.org/p/councillor-brendan-toomey-please-declare-merthy…

Sir Caerfyrddin
https://www.change.org/p/councillor-emlyn-dole-please-declare-carmarthen…

Caerffili 
https://www.change.org/p/councillor-keith-reynolds-leader-of-caerphilly-…

 

Diweddariadau 

Trefynwy – moratoriwm datganwyd!

Abertawe – moratoriwm datganwyd!

Aberteifi – moratoriwm datganwyd!

 

Torfaen – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor

Pen Y Bont ar Ogwr – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor

Rhondda Cynon Taf – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor

Casnewydd – deiseb wedi cael ei rhoi mewn i’r cyngor 

Read More

Ffracio

Article Waste is rubbish. Waste is rubbish. ‘Scuse the pun. And let’s be honest, the world could do with less of it. We all know of the little things we can do to help the environment; switching the lights off, turn the heating down etc. but what about the amount of waste we create? Recycling is cool, but ideally we need to reduce the amount of waste we throw in (all) our bins. The 19th-27th of November is The European week of Waste Reduction (EWWR). So, why not try out 9 of my favourite tips and alternative choices to reduce personal waste which will have a long lasting impact. Just you wait and see how much lighter your load for bin day becomes. Nov 2016 Source: Friends of the...

Read More

Diogelu Cynlluniau Pensiwn Cymru

Image CC Cliff Hellis

Pam dadfuddsoddiad?

Tanwydd ffosil – glo, olew a nwy – yw prif ysgogwyr newid yn yr hinsawdd. Os ydym ni eisiau hinsawdd iach, ddiogel, mae angen i ni adael unrhyw danwydd ffosil sy’n weddill yn y tir. Mae cwmnïau tanwydd ffosil anatebol, fel BP, Shell a BHP Billiton, yn gwneud y gwrthwyneb. Mae cloddio ac archwilio yn datgloi mwy o garbon o’r ddaear, ac felly’n hybu newid yn yr hinsawdd wrth lygru amgylcheddau ac ecosystemau sensitif hefyd, a dinistrio bywoliaeth pobl leol ledled y byd. Hefyd, wrth i economïau symud at ffynonellau ynni cynaliadwy, bydd gwerth buddsoddiadau mewn tynnu ac ymelwa ar danwydd ffosil yn lleihau. Byddai’n gall dadfuddsoddi nawr, cyn i’r galw am danwydd ffosil ostwng. 

 

Beth mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ei wneud?

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn rhan o fudiad Fossil Free UK ac, yng Nghymru, rydym yn galw ar awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus i symud eu buddsoddiadau a’u daliadau pensiwn allan o ynni budr, fel rhan o ymgyrch byd-eang i ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil. 

 

Yng Nghymru, mae ymchwil yn awgrymu bod awdurdodau lleol yn unig wedi buddsoddi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gwerth £750 miliwn mewn tanwydd ffosil.

Mae llawer o leoedd ledled y byd yn arwain y ffordd ac, yn fyd-eang, amcangyfrifir bod cyfanswm gwerth oddeutu $2.6 triliwn wedi symud i ffwrdd o danwydd ffosil.

Mae grwpiau lleol Cyfeillion y Ddaear ac eraill yn galw ar fuddsoddiad cyfrifol a dadfuddsoddiad mewn tanwydd ffosil.

Mae ein gwaith ar ddadfuddsoddiad yn rhan o waith ehangach i sicrhau bod Cymru yn rhydd rhag tanwydd ffosil. Mae’n bryd tynnu pensiynau ac arian cyhoeddus Cymru allan o danwydd ffosil! 

 

 

Beth allwn ni ei wneud?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar ddadfuddsoddiad yng Nghymru, cysylltwch â Bleddyn Lake ar bleddyn.lake@foe.co.uk. Gall Bleddyn eich rhoi chi mewn cysylltiad â’ch grŵp Cyfeillion y Ddaear agosaf sy’n gweithio ar ddadfuddsoddiad neu eich helpu i ddechrau eich grŵp lleol eich hun ar y mater

– gallwch lofnodi deiseb yn gofyn i’ch awdurdod lleol ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil yma

– gallwch hefyd ysgrifennu at eich cynghorydd lleol i ofyn iddo/iddi gymryd camau i lanhau eu cynllun pensiwn llywodraeth leol. Cliciwch yma i gael ychydig o arweiniad.

 

 

 
 

Read More
  • 1
  • 2